Opća/obiteljska medicina:
1. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Miljenko Berc, dr.med.
    medicinska sestra: Martina Barišić
    telefon: 048 720 931
2. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Helena Jovičić Karre, dr.med.
    medicinska sestra: Jadranka Čiček
    telefon: 048 720 924
3. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
   nositelj tima: Tim nez nositelja: Silvija Hnojčik, dr.med.
   medicinska sestra: Belušić Jelena
   telefon: 048 720 927
4. Tim opće/obiteljske medicine u Kalniku, Trg Stjepana Radića 13   
   nositelj tima: Tim bez nositelja
medicinska sestra: Milica Fagnjen
    telefon: 048 857 094
5. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovnici, Donja Glogovnica 30
    nositelj tima: Dubravka Maria Puljević, dr.med.
    medicinski tehničar: Tomislav Sokač
    telefon: 048 697 358
6. Tim opće/obiteljske medicine u Gregurovcu, Gregurovec 65A
   nositelj tima: Issam Dbouk, dr.med.
   medicinski sestra: Vesna Burdić
   telefon: 048 850 177
Zdravstvena zaštita predškolske djece
1. Tim zdravstvene zaštite predškolske djece u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12
    nositelj tima: tim bez nositelja
   medicinska sestra: Milica Matus
   telefon: 048 720 928  
Zdravstvena zaštita žena
1. Tim zdravstvene zaštite žena u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Tim bez nositelja
    medicinska sestra: Nevenka Turčinović
    telefon: 048 712 112
2. Tim zdravstvene zaštite žena u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
   nositelj tima: Tim bez nositelja
   medicinska sestra: Snježana Rožman
   telefon: 048 720 934
Dentalna zdravstvena zaštita
1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Ana Buljan, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Kata Orejaš
    telefon: 048 712 997
2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Jelena Princip, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Dragica Katolić
    telefon: 048 712 705
3. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Dijana Berend, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Natali Kohar
    telefon: 048 712 705
4. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Gornjoj Rijeci,  Križevačka 12
    nositelj tima: Suzana Teklić, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Jasna Katana
    telefon: 048 855 005
5. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Sv.Ivanu Žabnom, Križevačka 4
   nositelj tima: Aleksandra Jurić, dr.med.dent.
   medicinska sestra: Sanja Vuk
   telefon: 048 851 601   
Patronažna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena zaštita u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 720 930

Medicinsko-biokemijski laboratorij
Medicinsko-biokemijski laboratorij u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
voditeljica MBL: Mara Radoš, mag.med.biochem.
telefon: 048 682 219


Fizikalna medicina i rehabilitacija
1. Specijalistička ordinacija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    
    nositelj tima:  Iva Škvorc, dr.med.spec.
    telefon: 048 720 932
2. Fizikalna terapija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    
    voditeljica:  Melita Kopilović
    telefon: 048 270 758