Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120116) i izjava predstavnika naručitelja, javni naručitelj Dom zdravlja Koprivnidko-križevačke Županije objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

I.

FRAME j.d.o.o.
Vlasnik Maja Dijanošić
Florijanski trg 15, Koprivnica
OIB:80502704180

II.

Ovaj popis objavljuje se na intemetskoj stranici javnog naručitelja.