Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13, 85/15, 69/22. dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Domu zdravlja Koprivničko – križevačke županije omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (NN12/14., NN15/14.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje:

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Terezija Kolar, mag.iur.
e-mail: informacije@dzkkz.hr
tel. : 048 279610
fax.: 048 642281
adresa: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica

 

ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Željka Fruk, univ.spec.oec.
e-mail: informacije@dzkkz.hr
tel. : 048 279604
fax.: 048 642281
adresa: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica