Prijava nepravilnosti 

Povjerljiva osoba i zamjenica  imenovani su na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” broj 46/22).

Povjerljiva osoba dužna je:

 1.  zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od
  dana  primitka
 2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja
  nepravilnosti
 3.  poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju
  o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o
  primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od
  dana podnošenja prijave
 4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema
  sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
 7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog
  otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave
  nepravilnosti
 9. obavljati druge poslove propisane Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu i to:

 • pisanim putem na adresu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica
 • putem elektroničke pošte: terezija.kolar@dzkkz.hr
 • telefonskim putem:  048/279-610

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti prema Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

TEREZIJA KOLAR, mag.iur.
Kontakt: 048 279 610
E-mail adresa: terezija.kolar@dzkkz.hr


Zamjenica Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti prema Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

 IVA ŠKVORC-PEPELNIK, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 E-mail adresa: iva.skvorc@dzkkz.hr