NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
48000 Koprivnica
OIB: 30627510319

MATIČNI BROJ NARUČITELJA: 1787748

TELEFON: 048/279-602

TELEFAKS: 048/642-281

INTERNETSKA ADRESA: www.dzkkz.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: uprava@dzkkz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Marija Živko, tel. 048/279-602, e-mail: uprava@dzkkz.hr