Naziv i sjedište naručitelja:

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
48000 Koprivnica
OIB: 30627510319

Matični broj naručitelja: 1787748
Telefon: 048/279-602
Telefaks: 048/642-281
Internetska adresa: www.dzkkz.hr
Adresa elektroničke pošte: uprava@dzkkz.hr
Osoba ili služba zadužena za kontakt: Marija Živko, tel. 048/279-602